Advanced Search

1,000 PLN to 25,000 PLN

More Search Options
we found 0 results
Your search results

Approval – Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w Rent Flat Poland . com jest:  FOX PROMOTION S.C. N. Jerzyk, M. Wolski ul. Stawowa 21, 91-358 Łódź , 9471985520 Podanie danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne. FOX PROMOTION S.C. przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Klienci RentFlatPoland.com mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

By fulfilling the information obligation specified in art. 13 of the General Regulation on Personal Data Protection (GDPR), we kindly inform you that the personal data administrator at Rent Flat Poland. com is:  FOX PROMOTION S.C. N. Jerzyk, M. Wolski ul. Stawowa 21, 91-358 Łódź, 9471985520 Providing personal data (apart from data used for marketing purposes) is necessary to conclude a real estate brokerage contract. Providing personal data used for marketing purposes is completely voluntary. FOX PROMOTION S.C. processes personal data for the purpose of performing real estate brokerage contracts pursuant to art. 6 par. 1 point b) RODO (data are stored for a period equal to the period of performing the agency contract and the limitation of claims under the agency agreement or equal to the period of storage of documentation related to the implementation of the brokerage agreement in accordance with the requirements of generally applicable law – whichever is longer ). RentFlatPoland.com customers have the right to access their data and the right to rectify, delete, limit processing, data transfer rights, right of opposition, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing (only for data , which are processed pursuant to Article 6 (1) (a) of the GDPR), which was made on the basis of consent before its withdrawal.

Compare Listings